Algemene voorwaarden Holiday Foto Service

Artikel 1: Definities

 1. Holiday Foto Service, gevestigd te Rijswijk, KvK-nummer 33230080, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als HFS.
 2. De wederpartij van HFS wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.
 3. Partijen zijn HFS en koper samen.
 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op levering van goederen door of namens HFS.
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is overeengekomen.

Artikel 3: Betaling

 1. De volledige koopsom wordt altijd meteen in de webshop voldaan.
 2. zonder betaling wordt uw nabestel opdracht niet in behandeling genomen.

Artikel 4: Levering

 1. HFS verwerkt kopers nabestelopdracht binnen vijf werkdagen.
 2. Indien het origineel van het bestelde niet meer in het bezit is van HFS (wij hebben een bewaartermijn zoals vermeld op de website) zal HFS koper volledig terug betalen.

Artikel 5: Herroepingsrecht

 1. Omdat onze producten duidelijk zijn gepersonaliseerd, heeft de koper geen herroepingsrecht.

Artikel 6: Onderzoek, reclames

 1. Koper is gehouden de nabestelling op het moment van aflevering te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van de nabestelling overeenstemmen met het origineel.
 2. Lichte kleurafwijkingen kunnen niet aan HFS worden tegengeworpen.
 3. Onverhoopte beschadigingen, tekorten of verkeerd geleverde nabestellingen moeten binnen vijf werkdagen na aflevering bij HFS worden gemeld.
 4. Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft HFS het recht om óf opnieuw te leveren óf de koper volledig terug te betalen.

Artikel 7: Privacy

 1. We zetten ons in om uw persoonsgegevens te beschermen. We verwerken persoonsgegevens van onze klanten in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (AVG).  Lees onze privacyverklaring voor meer informatie over onze verwerking van persoonsgegevens.

Artikel 8: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar HFS is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 4. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.